ICOS

http://meta.icos-cp.eu/files/O8fXJfeyvDOLXo2j-4IapyTr

http://meta.icos-cp.eu/files/O8fXJfeyvDOLXo2j-4IapyTr

Property values

FI-Ken_WindData.xlsx
Wind direction (time series)