ICOS Carbon Portal

http://meta.icos-cp.eu/files/_kM8zDiwPj-am_1JsYAgTT08

http://meta.icos-cp.eu/files/_kM8zDiwPj-am_1JsYAgTT08

Property values

Vegetation map
SE-Sto_VEGMAPinfo.txt