ICOS

http://meta.icos-cp.eu/files/e_0YxE9SDrpswf5VmiKhVRix

http://meta.icos-cp.eu/files/e_0YxE9SDrpswf5VmiKhVRix

Property values

FR-Gri_PHOWSW.JPG
30-degrees photo outside canopy