http://meta.icos-cp.eu/resources/cpmeta/etcL2AuxData

Basic information

http://meta.icos-cp.eu/resources/cpmeta/etcL2AuxData
ETC L2 AuxData