ICOS Carbon Portal

http://meta.icos-cp.eu/resources/varinfo_NEE_cF7K5TwNEt3a1Hdt50TdlBNI

http://meta.icos-cp.eu/resources/varinfo_NEE_cF7K5TwNEt3a1Hdt50TdlBNI
NEE

Property values

-28.959442138671875
8.203259468078613